توضیحات

فارماکولوژي باليني براي پرستاران به روش الگوريتمي

 

 

هدف از نگارش اين کتاب،ارايه ي مطالب روز فارماکولوژي به شيوه اي ساده و ملموس،بخ ويژه با ارايه ي روشن مفاهيم فارماکولوژي جهت مصرف داروها،شرح گروه هاي اصلي با تاکيد بر مکانيسم اثر،عوارض دارويي،مراقبت هاي پرستاري و آموزش به بيمار مي باشد.

دانشجويان پرستاري به فارماکولوژي به عنوان يي از زمينه هاي مهم آموزش حرفه اي خود مي نگرد،اما غالبا اظهار مي کنند که در تلاش براي به خاطر سپردن تعداد زيادي از داروهايي که بايد فرا بگيرند،عاجز هستند.ما در پي آن بوده اين که ابتدا با مطرح کردن مباني پايه اي و کاربردي فارماکولوژي و مطرح کردن دسته هاي دارويي به همراه عوارض دارويي،مراقبت هاي پرستاري و آموزش به بيمار به روش الگوريتمي اين مشکل را به حداقل برسانيم.

مشخصات كليدي:
* قابل استفاده بر اي دانشجويان پرستاري،پزشکي،بيهوشي،مامايي،اتاق عمل،فوريت پزشکي،پيراپزشکي و پرسنل شاغل

* طرح موضوعات کاربردي و کليدي فارماکولوژي به روش ساده و قابل فهم

* ارائه موضوعات کاربردي فارماکولوژي به روش الگوريتمي

* طبق سرفصل تعيين شده جهت واحد درسي فارماکولوژي باليني پرستاري از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

 

مشخصات مؤلف / مترجم:
محمد گلي طالب

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اراک

مختار محمودي

دانشجوي دکتراي آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايران

معصومه سادات موسوي

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان