توضیحات

۴۰ فکر سمی

کتاب ۴۰ فکر سمی

شما می‌توانید نگرشتان را تغییر دهید و وقتی نگرشتان، باورهای سمی موجود در این کتاب است.

شما را به تغییر دادن آن‌ها تشویق می‌کنیم.

هر فکر سمی را به دقت در نظر بگیرید و سپس با راهکارهای ارائه شده آن را تغییر دهید.

جالب است ذکر کنیم که علت اصلی مشکلات انسانی در همین باورهای اساسی قرار دارد.

خشنودی عمومی، فشار روانی شدید، ناکامی مزمن، ترس‌ها و هر نوع هراس بی‌دلیل،

مشکلات ارتباط با دیگران، فقدان اعتماد به نفس، خودپنداره‌ی منفی و احساس گناه بی‌جهت،

برخی از پیامدهای متداول این باورهای نادرست هستند.

اگر به همه‌ یا تعدادی از این باورهای نادرست معتقدید،

از شما می‌خواهیم به دقت باورهایی را که در این کتاب مطرح شده‌اند،

مدنظر قرار دهید و دوباره به گونهای روشمند درباره این باورهای سمی بیندیشید و آن‌ها را حذف کنید.

اگر بازنگری فکری داشته باشید، به احتمال زیاد خیلی شادتر خواهید بود و توانایی بیشتری برای سازگاری و مشکلات کمتری خواهید داشت.

ما باور داریم که روشمان درباره‌ی باورهای نادرست سمی و پادزهرهای خاص آن‌ها، بی‌بروبرگرد به شما کمک خواهند کرد.

بدون شک متوجه خواهید شد که برخی از باورهای سمی با یکدیگر همپوشی دارند،

و انگار که موضوعات مشابه پیوسته تکرار می‌شوند. این موضوع عمدی است.

پرآموزی از طریق تکرار، سودمندی مطالب را افزایش می‌دهد و شما را قادر می‌سازد آن‌ها را به یاد آورید،

در ذهن حفظ کنید و به کار ببرید. توجه کنید که اگرچه برخی نکات ممکن است همسان به نظر برسند،

در واقع تفاوت‌های مهمی وجود دارد که لازم است درک شوند.

۹۷۸-۹۶۴-۴۱۲-۹۶۷-۴

خانواده
۴۰ فکر سمی
آرنولد لازاروس
شمس‌الدین حسینی – الهام آرام‌نیا
رقعی
۱۸۳
سال ۱۳۹۷
چاپ دوازدهم