توضیحات

 • دو جور می توانید این کتاب را بخوانید:
  1. از ابتدای سال با توجه به تدریس معلم مباحث مربوطه را بخوانید و پاسخ دهید.
  2.  نزدیک امتحانات از خودتان امتحان بگیرید

  ویژگی های این کتاب :

  • ۵سری سوال امتحانی پایان نوبت اول
  • ۱۰سری سوال امتحانی پایان نوبت دوم
  • ۴۶۸سوال در مجموع
  • پاسخنامه تشریحی