توضیحات

 • دو جور می توانید این کتاب را بخوانید:
  • از ابتدای سال با توجه به تدریس معلم مباحث مربوطه را بخوانید و پاسخ دهید.
  •  نزدیک امتحانات از خودتان امتحان بگیرید

   ویژگی های منحصر به فرد کتاب

   ۵ سری سوالات امتحانی پایان نوبت اول
   ۱۰ سری سوالات امتحانی پایان نوبت دوم
   ۴۵۳ سوال در مجموع

  همراه با مشاوره درسی

  • کنار هر سوال دو کار انجام داده ایم
   ۱-بارم هر سوال را آورده ایم.
   ۲-صفحه یا فصلی که سوال طراحی شده است را آورده ایم.