توضیحات

 • دو جور می توانید این کتاب را بخوانید:
  1. از ابتدای سال با توجه به تدریس معلم مباحث مربوطه را بخوانید و پاسخ دهید.
  2.  نزدیک امتحانات از خودتان امتحان بگیرید
  • ویژگی های منحصر به فرد کتاب
   ۴ سری سوالات امتحانی پایان نوبت اول
   ۶ سری سوالات امتحانی پایان نوبت دوم
   ۲۰۳ سوال در مجموع

  همراه با مشاوره درسی