توضیحات

فيزيولوژي پزشکي گايتون و هال 2016 جلد اول

 

از ويژگي هاي اين کتاب اين است که مطالب در دوبخش ارائه شده ،شامل اطلاعات

1)پايه فيزيولوژي که در واقع دانشجو در همه فعاليت ها و مطالعات پزشکي اش به آن نيازمند است

و نوشتجاتي که در کادرهاي جداگانه حاوي مطالب مختلف آناتومي،شيمي و اطلاعات ديگر مورد نياز براي بحث هايي که به طور موردي و فوري پيش مي آيند،

اما بيشتر دانشجويانبه طور تفصيلي با جزئيات اين اطلاعات در مباحث و دروس ديگر آشنا مي شوند

2)اطلاعات فيزيولوژي داراي اهميت خاص در زمينه هاي خاصي از پزشکي باليني و

3)اطلاعاتي که براي آن دسته از دانشجوياني که درصد مطالعه عميق بعضي مکانيسم هاي خاص فيزيولوژي هستند.

مشخصات كليدي:
* بروز رساني شده و مطابق با آخرين تغييرات و جديدترين پيشرفت ها در زمينه بيولوژي مولکولي،قلب و عروق،اعصاب و گوارش با بهره گيري از مقالات و منابع علمي جديد

* ارائه ديدگاه هاي ملکولي در مباحث پايه و فيزيوپاتولوژي بيماري ها،مشاهده و فهم مفاهيم کليدي به کمک تصاوير باليني

* ارائه تکنيکهاي جديد و مدرن در زمينه فيزيولوژي علمي و کاربردي ،نکات باليني،مباحث پايه فيزيک،شيمي و رياضي مرتبط با فيزيولوژي در کادرهاي جدا

* سابقه تقريبا 60 ساله به عنوان معتبرترين و پرفروش ترين کتاب فيزيولوژي دانشجويي