توضیحات

مدیریت مالی پیشرفته نگاه دانش

ناشر: نگاه دانش

مولفین: جان فدریک وستون، توماس ای کوپلند، کولدیپ شاستری

مترجمین: رضا تهرانی، عسگر نوربخش